OCHRONA ŚRODOWISKA

Firma świadczy usługi w zakresie:
 • wyliczania opłat za odprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza powstających w procesach spalania:
  • w silnikach spalinowych;
  • w źródłach wytwarzania ciepła opalanych węglem kamiennym, olejem, koksem, drewnem lub gazem;
 • w wyniku przeładunku benzyn;
 • w wyniku procesów technologicznych, np. lakierowanie, spawanie, galwanizacja oraz inne w wyniku których emitowane są do powietrza zanieczyszczenia;
 • wyliczania opłat z tytułu wytwarzania i składowania odpadów;
 • opracowywania dokumentacji dotyczącej:
  • emisji do powietrza;
  • gospodarki odpadami;
 • uzyskiwania zezwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych;
 • składania informacji o odpadach innych niż niebezpieczne;
 • uzgadnianie miejsc gromadzenia odpadów przeznaczonych do wykorzystania lub unieszkodliwiania;
 • wprowadzania programów oszczędnościowych w dziedzinie ochrony środowiska.